Artikel 1 - Betekenis begrippen

1.1       De opdrachtgever: een particulier die aan de ‘Tiptop Student(e)’ een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de regeling dienstverlening aan huis (Handboek Loonheffingen 2015 Thema 16.14.2, www.belastingdienst.nl). De opdrachtgever is een particulier en heeft geen bedrijf;

1.2       De opdrachtnemer: de ‘Tiptop Student(e)’, eveneens een particulier die zich bereid verklaart tot het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever en op de hoogte is van deze algemene voorwaarden;

1.3       De bemiddelaar: de persoon die de bemiddeling tot stand brengt tussen de opdrachtgever en een derde (student) voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de regeling dienstverlening aan huis;

1.4       De opdracht: diensten die de opdrachtnemer verricht in het kader van een ‘overeenkomst van opdracht’, gesloten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het gaat om huishoudelijke werkzaamheden enkel in en om het huis die vallen binnen het kader van de regeling dienstverlening aan huis en op niet meer dan 3 dagen per week;

1.5       De bemiddeling: diensten die de bemiddelaar verricht zoals overeengekomen in de ‘bemiddelingsovereenkomst’, gesloten tussen de opdrachtgever en de bemiddelaar. Het gaat om het vinden van een student(e) die werkzaamheden verricht in het kader van de regeling dienstverlening aan huis.

 

Artikel 2 - Toepasbaarheid

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mits expliciet anders schriftelijk wordt overeengekomen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1.     Elk aanbod van de opdrachtnemer is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs na acceptatie door de opdrachtgever. De opdrachtnemer vangt aan met de uitvoering van een ‘overeenkomst van opdracht’ nadat deze door beide partijen (de opdrachtgever en de opdrachtnemer) voor akkoord is ondertekend;

3.2.     De totstandkoming van een ‘overeenkomst van opdracht’ kan  ook blijken uit het reeds aangevangen zijn met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever;

3.3.     Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door de opdrachtgever, kunnen door de opdrachtnemer worden aanvaard indien daarover overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze overeenstemming blijkt uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend schrijven opgesteld door de bemiddelaar.

 

Artikel 4 - Geldigheidsduur en uitvoering opdracht

4.1.     Een ‘overeenkomst van opdracht’ geldt voor de duur waarbinnen de opdracht door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd en voltooid;

4.2.     De opdrachtgever zorgt voor de middelen, zodat de opdrachtnemer de werkzaamheden kan uitvoeren;

4.3.     Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop de WA verzekering van de opdrachtnemer aanspraak geeft;

4.4.     De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €100,- per opdracht, indien de schade is veroorzaakt door de opdrachtnemer;

4.5.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden zoals deze door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever zijn verricht of worden verricht.

 

Artikel 5 - Uurvergoeding & facturatie

5.1.     De opdrachtnemer zal de gewerkte uren specificeren via een urenbriefje dat geparafeerd wordt door de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

5.2.     De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het registreren van de uren bij de Stichting Beheer Bemiddeling Particulieren en deze zal namens de opdrachtnemer de gewerkte uren factureren aan de opdrachtgever. De Stichting Beheer Bemiddeling Particulieren zal enkel de administratieve en financiële organisatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verzorgen;

5.3.     De opdrachtgever zal per kalendermaand de vergoeding op basis van het aantal gewerkte uren betalen aan de opdrachtnemer door het factuurbedrag over te maken naar de Stichting Beheer Bemiddeling Particulieren. Pas nadat door de Stichting Beheer Bemiddeling Particulieren de overboeking is ontvangen van de opdrachtgever, zal betaling plaatsvinden aan de opdrachtnemer;

5.4.     Indien de opdrachtgever een bezwaar heeft over de gefactureerde uren dient een en ander binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur aan de opdrachtnemer te worden bericht;

5.5.     De opdrachtgever verklaart door middel van de ondertekening van een ‘overeenkomst van opdracht’ dat alle facturen voor de verrichtte werkzaamheden zullen worden voldaan via een particuliere bankrekening.

5.6.     De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aan het begin van elk nieuw kalenderjaar de hoogte van de uurvergoeding te wijzigen. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever voorafgaand aan de prijswijziging op de hoogte.

 

Artikel 6 - Beëindiging overeenkomst van opdracht

6.1.     Beide partijen zijn bevoegd een ‘overeenkomst van opdracht’ op te zeggen. Indien de opdrachtgever een ‘overeenkomst van opdracht’ wenst op te zeggen, dient een opzeggingstermijn in acht genomen worden van twee (2) dagen. Indien de opdrachtnemer een ‘overeenkomst van opdracht’ wenst op te zeggen, zal een opzegtermijn in acht genomen worden van vier (4) weken;

6.2.     Opzegging dient plaats te vinden via een schriftelijke mededeling aan de andere partij met opgave van redenen;

6.3.     Ingeval een ‘overeenkomst van opdracht’ wordt beëindigd door opzegging, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan de opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 7 - Betaling en incasso

7.1.     Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de factuur;

7.2.     Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim;

7.3.     Indien de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op de opdrachtgever;

7.4.     De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd over hetgeen de opdrachtnemer te vorderen heeft van de opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 8 - Bemiddeling en looptijd overeenkomst

8.1.     De bemiddelaar spant zich in voor de opdrachtgever tot het vinden van een student(e) voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. De student(e) zal met de particulier een ‘overeenkomst van opdracht’ sluiten voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever zal de bemiddelingskosten gefactureerd krijgen van de bemiddelaar, daarnaast zal de student(e) de opdrachtgever een urenvergoeding factureren. De bemiddelingskosten en de urenvergoeding kunnen jaarlijks geïndexeerd worden;

8.2.     Indien de opdrachtgever een ‘overeenkomst van opdracht’ met de student(e) beëindigt, zal bemiddelaar per direct de bemiddeling hervatten zodat een andere student(e) een ‘overeenkomst van opdracht’ sluit met de opdrachtgever. Het is de student(e) niet toegestaan de particulier buiten de bemiddelaar om te benaderen met als doel zelf een overeenkomst aan te gaan met de particulier of een ‘overeenkomst van opdracht’ feitelijk voort te zetten;

8.3.     De bemiddelaar bemiddelt enkel tussen de opdrachtgever en de student(e). Bemiddelaar geeft geen leidinggevende instructies aan de student(e). De opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het geven van aanwijzingen en/of opdrachten aan de student(e) ten tijde van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 9 - Bemiddelingskosten en facturatie

9.1.     De bemiddelaar zal via de Stichting Beheer Bemiddeling Particulieren de opdrachtgever de bemiddelingskosten per factuur in rekening brengen. De hoogte van de bemiddelingskosten wordt per uur berekend aan de hand van vaste tarieven (incl. BTW) en is afhankelijk van de leeftijd.

9.2.     De leeftijd van de student(e) zal blijken uit een ‘overeenkomst van opdracht’ die tussen de student(e) en de opdrachtgever zal worden overeengekomen;

9.3.     De bemiddelaar behoudt zich het recht voor om elk nieuw kalenderjaar de hoogte van de bemiddelingskosten te wijzigen. De opdrachtgever wordt voorafgaande aan een prijswijziging op de hoogte gebracht.

 

Artikel 10 - Beëindiging bemiddelingsovereenkomst

10.1.  Indien de bemiddelaar een ‘bemiddelingsovereenkomst’ wenst op te zeggen zal een opzegtermijn van een (1) week in acht genomen worden;

10.2.  Opzegging vindt plaats via een schriftelijke mededeling aan de andere partij met opgave van redenen;

10.3.  De bemiddelaar zal na opzegging van een ‘bemiddelingsovereenkomst’ de bemiddelingswerkzaamheden afwikkelen;

10.4.  De bemiddelingskosten blijven verschuldigd als blijkt dat de opdrachtgever binnen een (1) jaar na aanvang van een ‘bemiddelingsovereenkomst’ een overeenkomst van opdracht of een andere contractuele verhouding met de student(e) is aangegaan tot het verrichten van soortgelijke werkzaamheden. In dat geval is de opdrachtgever per direct een boete verschuldigd aan de bemiddelaar. De boete bedraagt de totale waarde van de bemiddelingskosten zoals deze in de laatste 13 facturen zijn gefactureerd aan de opdrachtgever, met een minimum van € 950,- (incl. BTW);

10.5.  Eventuele bijkomende kosten voor de bemiddelaar voor het innen van de boete bedoeld in artikel 7.3. en 7.4. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1.  Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

12.2.  Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne op te lossen. Beide partijen hebben het recht een onafhankelijk mediator voor te stellen, alvorens de Nederlandse bevoegde rechter in te schakelen.